Jan Ketelaars

Cookie- en privacybeleid

GDPR – Wettelijke vermeldingen

Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u onze gebruiksvoorwaarden zonder enig voorbehoud.

Deontologie

De begrafenisonderneming is lid van de Nationale Federatie van Begrafenisondernemers (funebra.be) en voldoet aan de deontologische code die van toepassing is op alle aangesloten ondernemingen. Haar hoofdactiviteit is de zorg voor de overledenen en de volledige organisatie van de uitvaart, evenals de verkoop van diverse funeraire artikelen.

Persoonsgegevens (GDPR)

Bij de uitoefening van haar activiteit verzamelt de begrafenisonderneming persoonlijke gegevens zoals de volledige identiteit, het adres, de contactgegevens van de betrokken personen, de betalingsvoorwaarden, evenals andere informatie met betrekking tot de laatste wilsbeschikking en de organisatie van de begrafenis. Deze gegevens zijn opgenomen in de privacyverklaring die aan de betrokken persoon wordt overhandigd bij het ondertekenen van de bestelling of het contract.
Men verstaat onder ‘betrokkene’, de persoon die de bestelling of het contract heeft ondertekend en in wiens naam alle documenten zijn opgesteld. Het is tevens de contactpersoon en de enige die kan beslissen over het beheer van de gegevens. In geval er een familiegeschil ontstaat, kan alleen een uitspraak van de rechtbank hierover uitsluitsel geven.

Deze persoonsgegevens zijn vereist in het kader van de uitvoering van het contract en de toepassing van de fiscale wetgeving, en moeten gedurende een periode van 7 jaar worden bewaard. Deze gegevens moeten ook worden verstrekt aan de overheid en de verschillende publieke en particuliere instanties die betrokken zijn bij de aangifte van een overlijden (bijvoorbeeld gemeenten, ziekenhuizen, erediensten, begraafplaatsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, gerechtsmedewerkers, enz.).
Ze zijn ook nodig voor het opstellen van overlijdensberichten.
De verzamelde gegevens worden opgenomen in het verwerkingsregister en kunnen worden geraadpleegd door een aanvraag te richten aan de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, wiens identiteit hieronder staat vermeld.

De persoonsgegevens die op deze website en andere media worden gepubliceerd, hebben alleen betrekking op de overledene en zijn bedoeld om het overlijden en eventueel ook de begrafenis aan te kondigen. Ze worden alleen vermeld met de expliciete toestemming van de betrokken persoon. Volgens de GDPR zijn persoonsgegevens van overledenen niet onderworpen aan de nieuwe Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en kunnen daarom zonder enige tijdslimiet worden bewaard. Niettemin kan de betrokkene te allen tijde verzoeken om de gegevens te verwijderen.

Alle gegevens worden op papier en/of in digitaal formaat bewaard zolang de betrokken persoon niet de wens heeft uitgesproken om deze te verwijderen. Het kan immers nuttig zijn om zelfs na de wettelijke termijn nog over deze gegevens te beschikken in geval van het overlijden van een ander familielid zodat de uitvaart op dezelfde manier kan worden georganiseerd, of in het kader van de herdenkingsplicht.
De begrafenisondernemer kan de gegevens na een periode van ten minste 30 jaar systematisch verwijderen, wat overeenkomt met de wettelijke geldigheidsduur van een concessie op alle begraafplaatsen.
Alle gegevens worden in elektronische vorm opgeslagen op onze servers en/of de servers van onze onderaannemers. Ze worden beheerd in overeenstemming met de beveiligingsregels van de Europese Commissie voor dit soort servers en diensten. We doen er alles aan om alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de gegevens van de klant te beschermen onder de vorm van een middelenverbintenis.

De betrokkene kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op inzage, wijziging, beperking of schrapping (binnen wettelijke termijnen) of verzet tegen de overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Het volstaat contact op te nemen met de begrafenisondernemer of een mail te sturen naar jan@janketelaars.be.
De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij G.B.A. (Gegevensbeschermingsautoriteit – Voormalige Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer – Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be) als hij vindt dat zijn recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet is gerespecteerd.

Verantwoordelijke gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen de begrafenisonderneming is:

Jan Ketelaars,
Adres: Guyotlei 9 2950 KAPELLEN Tel. +3236642058 – e-mail : jan@janketelaars.be

Inhoud website

De begrafenisonderneming stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website wordt geverifieerd en betrouwbaar is.
De begrafenisonderneming kan echter niet garanderen dat alle publicaties volledig, exact en/of up to date zijn.

Bovendien kunnen de informatie, producten en diensten op deze website technische onnauwkeurigheden of typfouten bevatten.

De begrafenisonderneming kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of ongepaste, onjuiste, verouderde of onvolledige informatie op deze website.
De informatie kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of verwijderd.

De begrafenisonderneming wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot het gebruik dat de bezoeker zal maken van de inhoud van deze website.

Auteursrechten

Zowel de teksten en de afbeeldingen als de huisstijl of enige andere informatie op deze website zijn, tenzij expliciet anders vermeld, beschermd door de internationale auteursrechten. Het is ten strengste verboden om deze inhoud geheel of gedeeltelijk te kopiëren, citeren, vertalen, aan te passen, of te wijzigen, op welke manier of in welke vorm dan ook en voor welk doel dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de begrafenisonderneming.
De handelsmerken noch logo’s die direct of indirect verband houden met deze website en/of de eigenaar ervan mogen worden gebruikt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de begrafenisonderneming.
Elk strafbaar feit zal systematisch worden onderworpen aan civiele en/of strafrechtelijke vervolging.

Herroepingsrecht

Volgens artikel VI.47 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument gedurende een termijn van 14 dagen gebruik maken van het herroepingsrecht van een overeenkomst op afstand. Overeenkomstig artikel VI.53-3 ° van het WER kan dit recht echter niet worden uitgeoefend voor de levering van onze bloemstukken die een gepersonaliseerd lint of kaart bevatten. Het herroepingsrecht is bijgevolg niet van toepassing op bloemen en gepersonaliseerde artikelen.

Geschillen

Elk geschil met betrekking tot deze website of het gebruik ervan wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om deze geschillen te behandelen.
Elke klacht of speciaal verzoek met betrekking tot deze wettelijke vermeldingen of het auteursrecht kan per post worden verzonden naar het adres van de maatschappelijke zetel van de begrafenisonderneming of per e-mail via het contactformulier op deze website.

Cookiebeleid

Jan Ketelaars nv, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te B-2950 Kapellen, Guyotlei 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, onder nummer 0423.193.281 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE0423.193.281 (hierna “de website-eigenaar”) maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld het onthouden van een taalkeuze, etc.) en voor de verzameling van webstatistieken over de bezoekers aan de website www.janketelaars.be (hierna de “Website”).

Wat zijn cookies?

Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en deze aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Gebruik van cookies op de Website van de website-eigenaar

 1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de Website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Indien u deze cookies weigert, zullen bepaalde onderdelen van de Website niet of niet optimaal werken.

 1. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en uw klantsegment onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of u reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we u niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

 1. Performantie-cookies

We gebruiken performantie-cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze Website met de bedoeling de inhoud van onze Website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze Website te vergroten.

 1. Third party cookies

Onze Website kan ook elementen van andere, derde partijen, nu of in de toekomst, bevatten, zoals videodiensten, social-mediaknoppen en/of advertenties.

Beheer van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt wanneer een cookie wordt geplaatst of het verzamelen van cookies niet mogelijk is.

Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies van de Website niet werken of dat u van bepaalde diensten van de website-eigenaar geen gebruik kan maken.

Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te identificeren of persoonlijke gegevens vanu op te slaan zonder uw medeweten. Echter, als u de installatie van cookies op uw computer of mobiel eindapparaat wenst te beperken, te blokkeren of verwijderen, dan kan u dit doen via uw browser instellingen. Ga naar de HELP functie van uw browser. Daar kan u lezen hoe u dit moet doen.

Privacybeleid

Deze versie is geldig vanaf 1 januari 2015

 1. Websiteprocedures

Dit privacybeleid beschrijft de wijze waarop de website-eigenaar de gegevens die de gebruiker van deze website aan de website-eigenaar overmaakt wanneer hij deze Website bezoekt, gebruikt en beveiligt.

De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website www.janketelaars.be (hierna de “Website”).

In principe verzamelt de Website geen persoonlijke gegevens. Als de Website toch persoonlijke gegevens zou verzamelen, nu of in de toekomst, dan zal zij enkel persoonlijke gegevens verzamelen die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden doorgegeven. Die informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het land en het profiel van gebruikers. In principe vraagtde website-eigenaar aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal de website-eigenaar de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

 1. Automatisch ingezamelde informatie

2.1 Technische informatie

Zoals vele andere websites verzamelt de Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de Website, zoals het internetprotocol – (IP-) adres van uw computer, het IP-adres van uw internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de Website, het internetadres van de website van waaruit u een directe link naar deze Website heeft gemaakt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de delen van de Website die u bezoekt, de Website-pagina’s en de informatie die u hebt ingekeken en de materialen die u hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

2.2 Cookies en web beacons

Om te garanderen dat de Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de Website te vergemakkelijken, maakt de website-eigenaar mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. De website-eigenaar kan deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in haar systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie kan worden gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de Website en om ervoor te zorgen dat de Website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.

Noch de cookies, noch de web beacons van de website-eigenaar verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen.

Voor meer informatie kan u ons cookiebeleid, zoals gepubliceerd op de Website, raadplegen.

 1. Gebruikte informatie

De website-eigenaar kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website-gebruikers en het gebruik van de Website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

 1. Andere aangelegenheden

4.1 Veiligheid

De website-eigenaar doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. De website-eigenaar doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die de website-eigenaar onder zich heeft wordt beveiligd.

Helaas kan de website-eigenaar geen 100% veiligheid garanderen. Als u specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan u deze informatie best niet via het internet doorsturen.

4.2 Andere websites

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer u een van deze links aanklikt, gaat u naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. De website-eigenaar is geenszins verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor, en heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

4.3 Wijzigingen aan het privacybeleid

De website-eigenaar kan haar privacybeleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, door op een goed zichtbare wijze het herziene privacybeleid op de Website te plaatsen.

 1. Kennisgeving

De website-eigenaar is bekommerd om uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

 1. Waarom registreren wij uw persoonlijke gegevens?

6.1. Algemene doeleinden

Waar nodig verwerkt de website-eigenaar uw persoonsgegevens uitsluitend met het oog op (i) een eventuele sollicitatie, (ii) de uitvoering en uitbouw van haar opdrachten; (iii) om u te informeren over haar andere goederen en/of diensten.

Met het oog op de hiervoor vermelde doeleinden, kan de website-eigenaar ertoe gebracht worden persoonlijke informatie te verwerven met betrekking tot de identiteit van de gebruiker (naam, voornaam en adres), zijn loopbaan, ervaring, motivatie en alle informatie die gewoonlijk in een curriculum vitae staat.

6.2. Directe marketing en communicatie met derden

De website-eigenaar beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen en die niet gebruikt zal worden voor directe marketing, behalve als u de website-eigenaar hiertoe voorafgaand uw toestemming heeft gegeven.

Als u de website-eigenaar uw toestemming heeft gegeven, kunt u zich uiteraard steeds uitschrijven van bepaalde diensten. Volgens de wet heeft u het recht om u, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens met het oog op directe marketing. Het volstaat uw vraag te richten aan onze klantendienst via e-mail (jan.ketelaars@skynet.be) of ons telefonisch te contacteren op +32 (0)3 664 20 58.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld is de website-eigenaar.

 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt de website-eigenaar kosteloos verzoeken om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door de website-eigenaar een brief of e-mail, inclusief een kopie van uw identiteitskaart te versturen.

De website-eigenaar zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om uw verzoek in te willigen.

 1. Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in conformiteit met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

 • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde “privacywet” (laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998)
 • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites waarnaar via een hyperlink wordt doorverwezen vanaf de Website.

Onderhavig privacybeleid wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de website-eigenaar bevoegd zijn.